Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku

https://capow.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: https://capow.bip.klodzko.pl

Kategoria menu:Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania

Korespondencja wpływająca do Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych jak i wychodząca na zewnątrz podlega rejestracji w Sekretariacie, a po dekretacji dyrektora zostaje przekazana do załatwienia poszczególnym pracownikom.

W sprawach należących do właściwości działania Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych można zwracać się drogą listową, pocztą elektroniczną bądź za pomocą platformy ePUAP pod adresem epuap.gov.pl, a także osobiście w godz. od 7.30 do 15.30 w dni powszednie.

Osoby zainteresowane osobistym kontaktem z dyrektorem CAPOW proszone są o uprzednie umówienie się.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.).

Sprawy załatwiane w formie pisemnej wychodzą na zewnątrz wyłącznie po podpisaniu przez Dyrektora CAPOW lub osobę upoważnioną do pełnienia jego obowiązków.

|0|