Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku

https://capow.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: https://capow.bip.klodzko.pl
Instrukcja

Kategoria menu:

Informacje nieudostępnione w Biuletynie


Informacje nieudostępnione


 Na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informcji publicznej (Dz.U.2001 Nr 112 poz.1198 ze zm.,) informacje niepublikowane w Biuletynie są dostępne:
- w formie opracowań pisemnych, kserokopii, informacji ustnej - w siedzibie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku, we wszystkie dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30;
- na wniosek o udostępnienie informacji.

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:
- informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej);
- informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej);
- tajemnicy przedsiębiorcy, chyba, że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa;
- ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:
a) ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony prywatności.

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, lub też informacje o podmiocie, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.


Data publikacji: 28.05.2024 12:58 Autor: Monika Kotuła